# مفید

يادگيري جراتمند بودن

يادگيريجراتمندبودن      يادگيري جراتمند بودن                جراتمند بودن چيست؟ چگونه جراتمند شويد؟ چهارنوع جراتمندي يادگيري جراتمندي به شيوه مثبت                      جراتمند بودن چيست؟ دفاع ازحقوق خود ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2 بازدید