پست های ارسال شده در فروردین سال 1385

يادگيري جراتمند بودن

يادگيريجراتمندبودن      يادگيري جراتمند بودن                جراتمند بودن چيست؟ چگونه جراتمند شويد؟ چهارنوع جراتمندي يادگيري جراتمندي به شيوه مثبت                      جراتمند بودن چيست؟ دفاع ازحقوق خود ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 10 بازدید