پست های ارسال شده در دی سال 1382

تغييرات تلفن همراه

    رديف   شماره ناحيه   تاريخ شروع  تاريخ خاتمه    شماره قديم شماره جديد ۱  اول  ۲۷/۱۰/۸۲ ۲۸/۱۰/۸۲   ۰۹۱۳۱  ۰۹۱۱۳ ۲ سوم  ۲۷/۱۰/۸۲ ۲۸/۱۰/۸۲  ۰۹۱۱۳ ۰۹۱۳۱ ۳  دوم  ۲۲/۱۰/۸۲ ۲۵/۱۰/۸۲  ۰۹۱۱۲  ۰۹۱۲۱  ۴ دوم   ۲۲/۱۰/۸۲  ۲۵/۱۰/۸۲   ۰۹۱۳۲ ۰۹۱۲۳  ۵ چهارم  ۱۹/۱۰/۸۲ ۲۰/۱۰/۸۲   ۰۹۱۱۴ ۰۹۱۴۱  ۶ چهارم ۱۹/۱۰/۸۲   ۲۰/۱۰/۸۲ ۰۹۱۳۴  ۰۹۱۴۳  ۷ پنجم ۱۶/۱۰/۸۲  ۱۷/۱۰/۸۲  ۰۹۱۱۵  ۰۹۱۵۱  ۸ پنجم   ۱۶/۱۰/۸۲ ۱۷/۱۰/۸۲  ۰۹۱۳۵  ۰۹۱۵۳  ۹  ششم ۱۳/۱۰/۸۲  ۱۴/۱۰/۸۲  ۰۹۱۱۶  ۰۹۱۶۱  ۱۰  ششم ۱۳/۱۰/۸۲  ۱۴/۱۰/۸۲  ۰۹۱۳۶  ۰۹۱۶۳  ۱۱  هفتم  ۵/۱۰/۸۲ ۱۱/۱۰/۸۲   ۰۹۱۱۷ ۰۹۱۷۱  ۱۲  هفتم  ۵/۱۰/۸۲ ۱۱/۱۰/۸۲  ۰۹۱۳۷  ۰۹۱۷۳  ۱۳  هشتم  ۱/۱۰/۸۲ ۳/۱۰/۸۲   ۰۹۱۱۸ ۰۹۱۸۱  ۱۴  هشتم  ۱/۱۰/۸۲  ۳/۱۰/۸۲  ۰۹۱۳۸       ۰۹۱۸۳ 
/ 4 نظر / 9 بازدید