پست های ارسال شده در آدر سال 1382

تغييرات تلفن همراه

    رديف   شماره ناحيه   تاريخ شروع  تاريخ خاتمه    شماره قديم شماره جديد ۱  اول  ۲۷/۱۰/۸۲ ۲۸/۱۰/۸۲   ۰۹۱۳۱  ۰۹۱۱۳ ۲ سوم  ۲۷/۱۰/۸۲ ۲۸/۱۰/۸۲  ۰۹۱۱۳ ۰۹۱۳۱ ۳  دوم  ۲۲/۱۰/۸۲ ۲۵/۱۰/۸۲  ۰۹۱۱۲  ۰۹۱۲۱  ۴ دوم   ۲۲/۱۰/۸۲  ۲۵/۱۰/۸۲   ۰۹۱۳۲ ۰۹۱۲۳  ۵ چهارم  ۱۹/۱۰/۸۲ ۲۰/۱۰/۸۲   ۰۹۱۱۴ ۰۹۱۴۱  ۶ چهارم ۱۹/۱۰/۸۲   ۲۰/۱۰/۸۲ ۰۹۱۳۴  ۰۹۱۴۳  ۷ پنجم ۱۶/۱۰/۸۲  ۱۷/۱۰/۸۲  ۰۹۱۱۵  ۰۹۱۵۱  ۸ پنجم   ۱۶/۱۰/۸۲ ۱۷/۱۰/۸۲  ۰۹۱۳۵  ۰۹۱۵۳  ۹  ششم ۱۳/۱۰/۸۲  ۱۴/۱۰/۸۲  ۰۹۱۱۶  ۰۹۱۶۱  ۱۰  ششم ۱۳/۱۰/۸۲  ۱۴/۱۰/۸۲  ۰۹۱۳۶  ۰۹۱۶۳  ۱۱  هفتم  ۵/۱۰/۸۲ ۱۱/۱۰/۸۲   ۰۹۱۱۷ ۰۹۱۷۱  ۱۲  هفتم  ۵/۱۰/۸۲ ۱۱/۱۰/۸۲  ۰۹۱۳۷  ۰۹۱۷۳  ۱۳  هشتم  ۱/۱۰/۸۲ ۳/۱۰/۸۲   ۰۹۱۱۸ ۰۹۱۸۱  ۱۴  هشتم  ۱/۱۰/۸۲  ۳/۱۰/۸۲  ۰۹۱۳۸       ۰۹۱۸۳ 
/ 4 نظر / 9 بازدید

يك مورد جزئي كوچك، هر چه هم كه بي آزار برسد، مي تواند همه چيز را نابود كند.

می گويند آحاب بعد از آرام كردن شهر، بيرون راندن تبهكاران سرسخت و مدرن كردن كشاورزی و بازرگانی در ويسكوز، ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید