نامه ای از ویکتور هوگو

قبل از هر چیز برایت آرزو میکنم که عاشق شوی ،
 
و اگر هستی ، کسی هم به تو عشق بورزد ،
و اگر اینگونه نیست ، تنهاییت کوتاه باشد ،
و پس از تنهاییت ، نفرت از کسی نیابی.
آرزومندم که اینگونه پیش نیاید .......
اما اگر پیش آمد ، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی.
برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی ،
از جمله دوستان بد و ناپایدار ........
برخی نادوست و برخی دوستدار ...........
که دست کم یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد .
و چون زندگی بدین گونه است ،
برایت آرزو مندم که دشمن نیز داشته باشی......
نه کم و نه زیاد ..... درست به اندازه ،
تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قراردهند ،
که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد.....
تا که زیاده به خود غره نشوی .


و نیز آرزو مندم مفید فایده باشی ، نه خیلی غیر ضروری .....
تا در لحظات سخت ،
وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است،
همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سرپا نگاه دارد .
همچنین برایت آرزومندم صبور باشی ،
نه با کسانی که اشتباهات کوچک میکنند ........
چون این کار ساده ای است ،
بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میکنند .....
و با کاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه شوی.
و امیدوارم اگر جوان هستی ،
خیلی به تعجیل ، رسیده نشوی......
و اگر رسیده ای ، به جوان نمائی اصرار نورزی ،
و اگر پیری ،تسلیم نا امیدی نشوی...........
چرا که هر سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد و لازم است
بگذاریم در ما جریان یابد.
امیدوارم سگی را نوازش کنی ، به پرنده ای دانه بدهی و به آواز یک
سهره گوش کنی ، وقتی که آوای سحرگاهیش را سر میدهد.....
چراکه به این طریق ، احساس زیبایی خواهی یافت....
به رایگان......
امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بفشانی .....
هر چند خرد بوده باشد .....
و با روییدنش همراه شوی ،
تا دریابی چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد.
به علاوه امیدوارم پول داشته باشی ، زیرا در عمل به آن نیازمندی.....
و سالی یکبار پولت را جلو رویت بگذاری و بگویی :
" این مال من است " ،
فقط برای اینکه روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است !
و در پایان ، اگر مرد باشی ،آرزومندم زن خوبی داشته باشی ....
و اگر زنی ، شوهر خوبی داشته باشی ،
که اگر فردا خسته باشید ، یا پس فردا شادمان ،
باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیآغازید ...
اگر همه اینها که گفتم برایت فراهم شد ،
دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم ...

ویکتور هوگو

/ 8 نظر / 13 بازدید

[گل][گل][تایید][سبز][ماچ][بغل][قلب][لبخند][خداحافظ][خداحافظ]

باران

برایت چون او آرزوی عاشقی دارم . تا تو هم از زیر کرشمه باران عشق رد شوی بی چتر و بارانی. من هم چون پاره سنگی عاشقم بر گنجشکی ... هربار برمی گردم به خاک بر می گردم به خویش.

باران

هر بار برمی گردم به خویش نا امید و نیازمند. در بی مجالی و لالی به کاغز آتش گرفته می مانم. عاشقی جدا شده از نخ نگاه چون بادکنک ماه..

باران

این همه نصیحت . این همه پند . چه سنگین می شود فکر و گوش های من. دوستانی دارم و دشمنانی نزدیک. باورهایم همیشه بحث و برسی می شوند و مدام خط می خورند

باران

نامه های هوگو چه راحت خوانده می شود و نامه های من چه راحت پاره می شوند. ما دانه زیاد پاشیدیم نمی دانم شاید در شوره زار اما نه ! خاکش حاصل خیز بود . شاید باران های بی وقت دانه هارا از بین برد نمی دانم شاید!

باران

باز هم از عشق حرف بزنید تا از نو آغاز کنید!!! در سایه پنهان می شوم در گریه پیدا ... من باران می شوم هروز تازه می کند می رویاند نو می شود همه جا و من در خاک می شوم گل آلود می شوم تا باز تا دریا... این عشق است یا ....؟؟؟

بسیار زیبا وجذاب و خواندنی بود

همه عالی بود.